Bảo trì định kỳ hàng tuần ngày 28/05/2024

♦ Thời gian: 00:00 – 03:00 28/05/2024
♦ Nội dung bảo trì:
• Ưu hóa trải nghiệm người dùng.
• Fix bug.
• Thêm vật phẩm mới trên Cửa Hàng: Túi Phúc Ngoại Quan Vũ Khí Tiễn Thái

Mở ra một trong những vật phẩm sau:
¤    5 vạn Xu
¤    5 Chú Thần Lệnh
¤    5 Kiếp Hỏa Thạch Mẫu
¤    5 Hiệp Ảnh Nghiên Tập Lục 3
¤    1 Hộp Mảnh Lang Văn (100)
¤    30 Mảnh Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh
¤    20 Nguyên Liệu Tinh Luyện Lv3
¤    01 Rương Ngoại Quan Vũ Khí Tiễn Thái
*Lưu ý: Chắc chắn nhận Rương Ngoại Quan Vũ Khí Tiễn Thái khi mở 150 Túi Phúc.


♦ Quà Bảo trì: Bạc*300,000, Ngân Phiếu*200, Mảnh Lang Văn*100