Tính năng Tinh Chú - Nâng cấp vũ khí thành thần khí


• Điều kiện mở: đạt cấp 71
• Tinh Chú trang bị ngoài khả năng tăng mạnh các chỉ số thì đặc quyền lớn nhất chính là sự thay đổi hình ảnh trong lúc thi triển kỹ năng của các môn phái.
Tinh Chú đạt đúng mốc sẽ thay đổi hình ảnh thi triển kỹ năng nhất định.
• Cách vào tính năng: Giao diện chính - D. sách - Cường Hóa - Tinh Chú.
• Thiếu Hiệp có thể chọn “Xem hiệu quả” để chiêm ngưỡng trước các hiệu ứng Tinh Chú đặc biệt.


• Khi đã cường hóa tối đa Cấp Tinh Chú, nếu tick chọn vào ô, khi thi triển những kỹ năng được cường hóa, hiệu ứng kỹ năng sẽ thay đổi tương ứng tùy với các trang bị. Để hiệu ứng kỹ năng hiển thị như ban đầu, hãy bỏ chọn ô.

 
♦ Nguồn suất:
• Để sở hữu các nguyên liệu để nâng cấp Tinh Chú các Thiếu Hiệp có thể tham gia các hoạt động: Khiêu Chiến Phó Bản, Tiệc Trà Gia Viên và các hoạt động hạn giờ khác.
• Khi nâng cấp đến một cấp nhất định sẽ cần đột phá, tốn nhiều nguyên liệu và nguyên liệu cũng hiếm hơn. Các nguyên liệu này sẽ sở hữu thông qua tính năng Đấu Giá hoặc mua trực tiếp từ Cửa Hàng.
• Thông tin chi tiết:

Loại
Cấp mở
Đầu Sức
71
Áo Bào
75
Áo
82
Bao Tay
92
Đai
(chưa mở)
Giày
(chưa mở)

• Thống kê tài nguyên tiêu tốn: Thiếu Hiệp nhớ cân đo đong đếm từng nguyên liệu nha, vì nguyên liệu của Tinh Chú thường rất hiếm đó!
¤    Đầu sức:

Cấp
Cấp mở
Xu
Dã Lung Linh
Dã Lung Linh-Thâm
Nguyên liệu Hiếm
1
71
50,000
5
2
71
 75,000
15
3
71
 100,000
20
5
4
71
 125,000
25
5
71
 200,000
30
6
72
 250,000
35
10
7
72
 300,000
40
8
72
 350,000
45
9
72
 400,000
50
15
10
72
 500,000
50
10
11
73
 600,000
50
15
12
73
 700,000
50
20
25
13
73
 800,000
50
25
14
73
 900,000
50
30
15
73
 1,000,000
50
35
35
16
74
 1,100,000
50
40
17
74
 1,200,000
50
45
18
74
 1,300,000
50
50
45
19
75
 1,400,000
50
55
20
75
 1,800,000
50
10
40 Lò Linh Lung

¤    Áo bào:

Cấp
Cấp mở
Xu
Dã Lung Linh
Dã Lung Linh-Thâm
Nguyên liệu Hiếm
1
75
50,000
10
2
75
75,000
25
3
75
100,000
30
25
4
75
125,000
35
5
75
200,000
40
6
76
250,000
45
40
7
76
300,000
50
8
76
350,000
60
9
76
400,000
60
55
10
76
500,000
60
20
11
77
600,000
60
30
12
77
700,000
60
40
70
13
77
800,000
60
50
14
77
900,000
60
60
15
77
1,000,000
60
70
90
16
78
1,100,000
60
80
17
78
1,200,000
60
90
18
78
1,300,000
60
100
110
19
79
1,400,000
60
100
20
79
1,800,000
60
100
60 Lò Linh Lung

¤    Áo:

Cấp
Cấp mở
Xu
Dã Lung Linh
Dã Lung Linh-Thâm
Nguyên liệu Hiếm
1
82
50,000
15
2
82
75,000
90
3
82
100,000
90
30
4
82
125,000
90
5
82
200,000
90
6
83
250,000
100
45
7
83
300,000
100
8
83
350,000
100
9
83
400,000
100
60
10
83
500,000
100
60
11
84
600,000
110
70
12
84
700,000
110
80
75
13
84
800,000
110
90
14
84
900,000
110
100
15
84
1,000,000
110
100
95
16
85
1,100,000
120
110
17
85
1,200,000
120
110
18
85
1,300,000
120
110
115
19
86
1,400,000
120
120
20
86
1,800,000
120
120
60 Lò Linh Lung

¤    Đai:

Cấp
Cấp mở
Xu
Dã Lung Linh
Dã Lung Linh-Thâm
Nguyên liệu Hiếm
1
92
50000
20
2
92
75000
140
3
92
100000
140
40
4
92
125000
140
5
92
200000
140
6
93
250000
150
60
7
93
300000
150
8
93
350000
150
9
93
400000
150
70
10
93
500000
150
70
11
94
600000
165
80
12
94
700000
165
90
90
13
94
800000
165
100
14
94
900000
165
110
15
94
1000000
165
110
110
16
95
1100000
180
120
17
95
1200000
180
120
18
95
1300000
180
120
130
19
96
1400000
180
120
20
96
1800000
180
120
60 Lò Linh Lung