Khám phá Thanh Long Bí Bảo (13/06)

Khám phá Thanh Long Bí Bảo

♦ Yêu cầu: nhân vật đạt cấp độ 12
♦ Cách vào: Giao diện chính → Thanh Long Bí Bảo
♦ Thời gian diễn ra: 13/06 - 14/07/2024
♦ Quy tắc ngắn gọn: 
• Sự kiện bao gồm 4 kho thưởng A-B-C-D, Thiếu Hiệp chọn ở mỗi kho 3 phần thưởng → Sẽ có 12 phần thưởng được chọn vào vòng quay, tỉ lệ ra thưởng là như nhau.
• Rút 12 chắc chắn nhận hết phần thưởng. 
♦ Cách nhận Thiên Tự Lệnh:
• Đô la thần chưởng

♦ Review phần thưởng:

Kho thưởng A
Thời trang Phù Quang-Niết Nhã, 4 Thiên Nhai Lệnh 4, 24 Quà Chọn Tâm Pháp Thần, 24 Quà Chọn Hỗn Đỗn Lang Văn, 45 Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh, 8 Vé 1000 Ngân Phiếu
Kho thưởng B
6 Thiên Nhai Lệnh 3, 1 Hộp Chọn Biếm Thạch-Thần, 24 Quà Chọn Thiên Địa Lang Văn-Thần, 20 Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh, 1 Quà Chuyển Chức Môn Phái, 15 Hộp Nhuộm Tùy Tâm
Kho thưởng C
200 Bang Công Trạng Lệnh, 40 Mảnh Tâm Pháp-Tuyệt, 40 Hộp Mảnh Lang Văn, 40 Hiệp Ảnh Nghiên Tập Lục 4, 200 Chú Thần Lệnh, 20000 Bạc, 1 Chiếu Tinh Đơn, 40 Huyền Thiên Thạch Mẫu
Kho thưởng D
500 Vạn Xu, 150 Nguyên Liệu Tinh Luyện Lv3, 5 Chìa Lang Văn Cố Định, 50 Chú Thần Lệnh, 50 Bang Công Trạng Lệnh, 50 Mảnh Tâm Pháp-Cực, 15 Thuốc Nhuộm Phong Thái, 2 Tẩy Nhan Hoàn
Phải Tiểu Giai, ô Kho thưởng A phải chọn Trang phục cướp bỉn, 6 Thiên Nhai Lệnh 4 ô thứ 3 có thể tùy chọn giữa 15 Quà Chọn Tâm Pháp Thần và 24 Quà Chọn Hỗn Đỗn Lang Văn
Trang phục Phù Quang-Niết Nhã mặc vô là nổi bật giữa đám đông.
6 Thiên Nhai Lệnh 4 tăng tước vị, đứng trên vạn người.
• Các phần thưởng khác cũng đều rất đáng cân nhắc tùy theo nhu cầu giữa đẹp và mạnh của Thiếu Hiệp nha.
Ngoài ra, qua mỗi vòng mở (tổng cộng 12 vòng), Thiếu Hiệp sẽ nhận được quà theo từng mốc.

Mốc
Thưởng
2
100 Vạn Xu
4
200 Nguyên Liệu Tinh Luyện Lv3
6
50 Bang Công Trạng Lệnh
8
Thời Trang Phong Hoa-Vĩnh Dạ
10
5 Quà Chọn Tâm Pháp-Thần
12
1 Hiệu ứng Linh Vận- Băng Tuyết Diệm